11. Resime

RESIME 🙂

Moim zadaniem było dokonanie analizy grzechów pokoleniowych, czyli grzechów naszych w kontekście grzechów naszych przodków. Mam nadzieję Drogi Czytelniku, że dobrnąłeś do końca i przed Panem zdasz sprawę, bo z każdego naszego osobistego grzechu będziemy rozliczeni przez Miłosiernego, ale i Sprawiedliwego Pana Jezusa. Ten przegląd techniczny grzechów międzypokoleniowych miał za zadanie uświadomić Ci, że wszystko wpływa na nasze życie tzn. również zło wyrządzone nawet niechcący, czy też celowo ma ogromny wpływ na nasze postępowanie. Trzeba Diabłu powiedzieć w końcu WETO!!!BASTA!!!SPADAJ!!!:)

V. Na zakończenie tej opowieści oddaję głos ŚWIĘTEMU PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II 🙂

Papież w Encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM poucza o tym, abyśmy słuchali w sobie DUCHA ŚWIĘTEGO i kierowali się w życiu Jego natchnieniami:

Święty Paweł stał się szczególnym wyrazicielem owego napięcia i zmagania, jakie nękają serce człowieka. „Oto, czego uczę: – czytamy w Liście do Galatów – postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie” Ga 5, 16 n. W człowieku, który jest istotą dwoistą, duchowo-cielesną, istnieje pewne napięcie, toczy się poniekąd walka pomiędzy dążeniami „ducha” i „ciała”. Walka ta należy do dziedzictwa grzechu, jest jego następstwem i równocześnie je potwierdza. Stanowi część codziennego doświadczenia. Apostoł pisze: „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie… pijaństwo, hulanki i tym podobne”. Wymienia jednakże nie tylko grzechy, które można by określić jako cielesne, ale także inne, jak np. „nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie – pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość” Ga 5, 19-21 Wszystko to stanowi „uczynki rodzące się z ciała”.

Tym niewątpliwie złym, uczynkom Paweł przeciwstawia „owoce ducha”, takie jak: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Ga 5, 22n. Na podstawie kontekstu staje się jasne, że nie chodzi Apostołowi o upośledzenie i potępienie ciała jako współkonstytuującego wraz z duchową duszą naturę człowieka i jego osobową podmiotowość. Chodzi natomiast o uczynki, czy też raczej o stałe usposobienie – cnoty i wady – moralnie dobre lub złe, które są owocem ulegania (w pierwszym wypadku) bądź też opierania się (w drugim wypadku) zbawczemu działaniu Ducha Świętego. Stąd też Apostoł pisze: „Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” Ga 5, 25.

W innym zaś miejscu: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch”. Żyjemy zaś według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w nas mieszka” Rz 8,5.9. Całe to Pawłowe przeciwstawianie życia „według Ducha” życiu „według ciała” prowadzi dalej do przeciwstawiania: „życia” i „śmierci”.

„Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju”. Stąd napomnienie Apostoła: „jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć, jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli” Rz 8, 6.13.[1]


„Z tym dniem zostałem zdekonspirowany nie tylko przed Polską, ale przed całym światem. Nie wiem co z tym mam zrobić? Po prostu niech leci.

Ciekawa rzecz, że niektórzy zaś uważają, że to coś warta, ale nie uważaliby tak, że to co się stało, się stało

A zatem niech leci, niech leci…” (Jan Paweł II – Święty nasz Ojciec)


I jeszcze na temat nowej ewangelizacji również za pomocą Internetu nasz Papież napisał:

„Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy, a w każdym razie przeżywają go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do „NOWEJ EWANGELIZACJI”, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze NOWEJ i zawsze niosącej NOWOŚĆ; do ewangelizacji, która MUSI BYĆ PROWADZONA „Z NOWĄ GORLIWOŚCIĄ, NOWYMI METODAMI i z zastosowaniem NOWYCH ŚRODKÓW WYRAZU”[2]

To zakończenie słowami Jana Pawła II jest dla zatwardziałych i skostniałych, SZTYWNIAKÓW – kapłanów, zarówno PROBOSZCZÓW jak i WIKARIUSZY – AMEN

Życzę sobie i Wszystkim czytającym, abyśmy mieli takie spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość dobra i zła, jaką nam w całym swoim 28 letnim pontyfikacie darował nam nasz św. Jan Paweł II, nasz ukochany Ojciec. Wybierajmy więc życie wg Ducha Świętego i niechaj następuje w nas i wokół nas zawsze „Wiosna” – Miłość, Pokój, Dobro

„Pójdźmy ku przyszłości…” Jan Paweł II

W Częstochowie u św. Jacka w dniu 03.09.2009 r. godz. 04 00


[1] Jan Paweł II, ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM (18 maja 1986r.) nr 55.

[2] Jan Paweł II, NCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR (6 sierpnia 1993 r.) nr 106

 

Dodaj komentarz